Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer – Bank og realkredit

Forår: Dag 1 & 2: 31. maj – 1. juni 2017 | Dag 3 & 4: 29. – 30. august 2017 | Dag 5: 24. oktober 2017
Efterår: Dag 1 & 2: 18. – 19. september 2017 | Dag 3 & 4: 6. – 7. november 2017 | Dag 5: 5. december 2017

Baggrund og formål

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder introducerer nye såvel som erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Grundkurset er godkendt af Finanstilsynet og opfylder undervisningsindhold, kompetenceområder og læringsmål i henhold til “Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber” og underviser deltagerne inden for 12 specifikke kompetenceområder som bestyrelsesmedlemmer i penge- og realkreditinstitutter skal have kendskab til.

Derudover behandler grundkurserne bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar samt bestyrelsens overvejelser og beslutninger om væsentlige problemstillinger for finansielle selskaber. Kurserne lægger vægt på at de særlige forhold, der gør sig gældende for banker og realkreditinstitutter og forener lovmæssige rammer med viden og erfaringer fra bestyrelseslokalerne. De deltagende bestyrelsesmedlemmer opnår en god forståelse for international regulering i samspil med udviklingen i de danske bankpakker siden finanskrisen.

Grundkurserne består af 5 undervisningsdage (2 dage, 2 dage og 1 dag) fordelt over nogle måneder.

Udbytte

Det er grundkursernes ambition at bidrage til udvikling af kompetenceniveauet i bestyrelser i penge- og realkreditinstitutter samt generelt at sætte fokus på bestyrelsens væsentligste opgaver: værdiskabelse, strategi, forretningsmodel, direktionen, risikostyring, krisehåndtering samt bestyrelsens samspil med ledelsen, ejere, myndigheder og stakeholders i øvrigt.

Målsætningen er, at deltagerne skal kunne anvende viden og nye kompetencer i bestyrelsesmøder og generelt i varetagelse af selskabets interesse og bestyrelsens opgaver i relation hertil. Der lægges vægt på tværfaglighed og helhedsforståelse samt på forretningsmæssige og samfundsmæssige vilkår for bestyrelsens arbejde i bank- og realkreditinstitutter.

Emner

Bestyrelsens opgaver og ansvar, de lovgivningsmæssige rammer for indretning af et pengeinstitut/realkreditinstitut, ledelsesbekendtgørelsen, arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, operationel risiko, hvidvaskforebyggelse, IT, finansiel rapportering og revision, kredit, markedsrisiko, kapitalkrav, likviditet, tilsynsdiamanten for pengeinstitutter henholdsvis for realkreditinstitutter. CBS Bestyrelsesuddannelserne inkluderer specifikke sessions og cases om kapitalbevaring og genopretningsplaner, bankpakker og SIFI ligesom krav til compliance-funktionen og ”Best Practice” Corporate Governance og bestyrelsesarbejde har et særligt fokus gennem kurset.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, dialog, case diskussioner og perspektivering samt hjemmearbejde i begrænset omfang. Der lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse og erfaringsudveksling.

Undervisningsteam

Undervisningen varetages af undervisere med et højt kompetence- og erfaringsniveau. Professorer fra Københavns Universitet (KU) og Copenhagen Business School (CBS) i tæt samarbejde med rådgivere fra Kromann Reumert og EY samt erfarne bestyrelses- og direktionsmedlemmer med baggrund og erfaring fra den finansielle sektor. Der er altid en professor, en bestyrelsesformand henholdsvis direktør samt en eller flere senior rådgiver til stede samtidigt i undervisningslokalet.

Undervisningsteamets sammensætning er foretaget ud fra primært ud fra tre kriterier:
–     Erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde i finansielle virksomheder.
–     Forskningsbaseret viden og faglige kompetencer inden for finansiel virksomhed.
–     Erfaring i formidling af læreprocesser om bestyrelsesarbejde og Corporate Governance.

 • Dato

  Forår 2017

  • Dag 1 – 31. maj: Regulering og rammerne for bestyrelsesarbejdet
  • Dag 2 – 1. juni: Risiko og risikostyring
  • Dag 3 – 29. august: Solvens og kapital
  • Dag 4 – 30. august: Finansiel rapportering og revision
  • Dag 5 – 24. oktober: Bestyrelsesarbejdet i praksis, cases

  Efterår 2017

  • Dag 1 – 18. september: Regulering or rammerne for bestyrelsesarbejdet
  • Dag 2 – 19. september: Risiko og risikostyring
  • Dag 3 – 6. november: Solvens og kapital
  • Dag 4 – 7. november: Finansiel rapportering og revision
  • Dag 5 – 12. december: Bestyrelsesarbejdet i praksis, cases

  Der er mulighed for at kombinere kursusdage i foråret og efteråret til samlet 5 dage.

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg.

 • Pris

  30.000 DKK excl. moms